BEZPIECZNy
SENIOR

Ludzie starzy pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego. Wykluczyć ich ze społeczeństwa znaczy w imię nowoczesności pozbawionej pamięci odrzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość.

-Jan Paweł II

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu „Bezpieczny Senior” jest
podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych oraz stworzenie warunków do wydłużenia aktywności seniorów, zarówno społecznej, fizycznej jak i kulturalnej oraz dla samodzielnego, zdrowego, bezpiecznego i niezależnego życia.

Bezpieczeństwo oraz szeroko rozumiana aktywność osób starszych stanowią fundament, w oparciu o który możliwe jest kształtowanie pozostałych elementów polityki społecznej wobec osób starszych.

BEZPIECZNy
SENIOR

Pomóż nam opłacać prawników, psychologów i opiekunów, którzy sprawią, że najstarsi członkowie Twojej społeczności wreszcie poczują się bezpiecznie.